ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ

ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ